Regulamin

I. Postanowienia ogólne
 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w Willi Świderka w Kościelisku. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji internetowo lub telefonicznie.


II. Rezerwacja
 

1. Celem  dokonania  rezerwacji  usługi,  klient  rezerwuje  pobyt  internetowo wypełniając  formularz  rezerwacyjny  na  stronie  internetowej  www.willaswiderka.pl lub telefonicznie.  Na  adres  e-mail  klienta  zostanie  wysłana  wstępna  rezerwacja  wybranego apartamentu, lub studia, która jest utrzymywana przez 3 dni robocze – w tym czasie powinna wpłynąć na konto właściciela Willi Świderka zaliczka w wysokości 50% ogólnej wartości rezerwacji.
 

2. Wpłacona zaliczka stanowi potwierdzenie rezerwacji.
 

3. W przypadku braku dokonania wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie rezerwacja wstępna ulega automatycznemu anulowaniu.
 

4. Po otrzymaniu zaliczki bądź całej kwoty za rezerwację, klient otrzyma e-mail lub sms z potwierdzeniem wpłaty. 
 

5.  O  ile  nie  została  opłacona  cała  należność  za  pobyt  a  tylko  zaliczka,  pozostałą  kwotę  należności  należy uiścić w  dniu  przyjazdu. Na  żądanie  klienta w dniu przyjazdu, wystawiana jest faktura dokumentująca otrzymaną wpłatę.
 

6. Na terenie miejscowości Kościelisko obowiązuje opłata miejscowa w wysokości 1,50 PLN za osobę za każdy pełen dzień pobytu, którą dolicza się dodatkowo do kwoty należności za pobyt. Kwota ta płatna jest osobno przy zameldowaniu.


III. Warunki umowy najmu
 

1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu lub studia. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, woda, ogrzewanie – w sezonie grzewczym) oraz sprzątanie końcowe.
 

2.  Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 

3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia właściciela.
 

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).
 

5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.
 

6. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić właściciela o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.
 

7. W Willi Świderka obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.


IV. Obowiązki klienta
 

1. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie, lub studiu  jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną na potwierdzeniu rezerwacji klient ma obowiązek dopłacić za osoby niezgłoszone. 
 

2. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w naszej willi  od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 

3. Na terenie całej Willi Świderka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 

4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w obiekcie urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia jak również używanie ognia otwartego w postaci np. grilla


V. Zmiany w rezerwacji
 

1. Jeśli nowy termin przypada w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
 

2. Przedłużanie pobytu – termin pobytu w danym apartamencie lub studiu można przedłużyć o ile jest wolny, należy powiadomić o tym fakcie właściciela niezwłocznie.
 

3. W przypadku odwołania rezerwacji:
 

a. na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi w całości,
 

b. na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi z potrąceniem 50 % tytułem kary gwarancyjnej pokrywającej poniesiony przez Willę Świderka nakład pracy oraz szkodę związaną z koniecznością poszukiwania nowego najemcy po obniżonej cenie w ramach oferty last minute,
 

c. na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka nie podlega zwrotowi.


VI. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę
 

W  każdej  chwili  klient  może  przenieść  na  inną  osobę  wszystkie  przysługujące  mu  z  tytułu  rezerwacji  uprawnienia,  jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. 


VII. Zwierzęta
 

W Willi Świderka nie przewidujemy pobytu zwierząt.